Văn khấn Tam tòa Thánh Mẫu

2/18/2016 10:00:52 AM

Văn khấn tại ban Tam tòa Thánh Mẫu tại các đền, chùa.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

Con kính lạy Đức cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.

Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

Con kính lạy Đức đệ tam thuỷ phủ, Lân nữ công chúa.

Con kính lạy Đức đệ tử khâm sai Thánh mẫu, tứ vị chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngủ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Hương tử con là………………………………                                                    

Ngụ tại…………………………………………  

Hôm nay ngày……………….tháng…………… năm.....           

Hương tử con đến nơi Đền (Phủ, Đền)……… chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khăn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Tam tòa Thánh Mẫu

Suckhoecuocsong.com.vn