Sự tích ông Hoàng Đôi trong Tứ Phủ Quan Hoàng

2/22/2016 3:53:11 PM

  Ông Hoàng Đôi (Thường gọi tắt là Ông Đôi) hay còn gọi là Ông Triệu Tường: là con trai Đức Vua Cha. Ông theo lệnh, giáng sinh lên cõi trần gian, làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn, sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc “Phù Lê Dẹp Mạc”

Tên húy của Ngài:  Nguyễn Hoàng Triệu.

Sắc phong tước hiệu:  Thượng Đẳng thần.

Đền thờ chính:   Thanh Hóa (đền ông Hoàng Triệu), ở Hà Nội (đền Hoàng ở Chèm).

Thân thế: (Thường gọi tắt là Ông Đôi) hay còn gọi là Ông Triệu Tường: là con trai Đức Vua Cha. Ông theo lệnh, giáng sinh lên cõi trần gian, làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn, sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc “Phù Lê Dẹp Mạc”, ông là người đã đem quân truy đuổi họ Mạc đến tận đất Cao Bằng, rồi ông được vua Lê phong công, giao cho kéo binh đóng ở đất Tống Sơn, Triệu Tường, Thanh Hóa.

Ông Đôi cũng khá ít khi ngự đồng, nếu có ngự về, ông mặc áo như Ông Hoàng Cả (nhưng màu xanh), chỉ có ở Hà Nội là hay thỉnh ông về nhưng lại thỉnh ông như một vị Quan Lớn (gọi là Ông Lớn Triệu Tường), ngự sau giá Quan Điều Thất, ông về tấu hương, khai quang rồi múa cờ lệnh (cờ lệnh đại, vuông, ngũ sắc).

Đền thờ Ông Hoàng Đôi được lập ở nơi mà xưa kia ông đã kéo binh vê đóng ở đó gọi là Đền Triệu Tường (hay còn gọi là Đền Quan Triệu) ở đất Tống Sơn, núi Triệu Tường, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa, ngoài ra ở Hà Nội cũng có một ngôi đền gọi là Đền Quan Triệu (hay tên thường gọi là Đền Hoàng)

Ông Hoàng Đôi hầu Mẫu ở Đền Sòng và Phố Cát , làm việc thượng ngàn giám sát . Ngài là một trong bốn vị Khâm Sai thay quyền bốn phủ đi chấm lính nhận đồng . Theo truyền thuyết thì ông là người Mán có công đánh giặc bảo vệ dân lành. Trong văn ông Bảy mô tả Ông Hoàng Đôi là người có công đánh trận cùng Ông Hoàng Bảy . Chính vì vậy mà người ta gọi ông Hoàng Đôi là Ông Hoàng Đôi Bảo Hà .

Khi thỉnh ông về ngự văn hát rằng:

 “Chí càn khôn nổi miền Nam Việt

Đất Thanh Hoa nhân kiệt địa linh

Có Ông Hoàng Triệu giáng sinh

Vào nhà Nguyễn tộc lên danh tướng tài”

Sự tích ông Hoàng Đôi

Suckhoecuocsong.com.vn

Các bài viết liên quan