Bài văn khấn tại Đàm tế khi rước linh vị vào điện chính

3/9/2016 2:17:04 PM

Trước khi làm lễ báo cáo tổ tiên và xin được rước linh vị vào chính điện, gia chủ phải làm lễ tại đàm tế trước linh vị bài khấn như sau

Trước khi làm lễ báo cáo tổ tiên và xin được rước linh vị vào chính điện, gia chủ phải làm lễ tại đàm tế trước linh vị bài khấn như sau

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quăn.

Kính lạy chư gm tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Ty

Hôm nay là ngày……tháng…….năm………..   

Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là……………………….vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ thân nếu là cha), các chú bác, cùng anh chị em, trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy. Nay nhân ngày Lễ Đàm Tế theo nghi lễ cổ truyền,

Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.

Trước linh vi của:

Hiển:……….chân linh

Xin kính cẩn trình thưa rằng:

Than ôi! Nhớ bóng phụ thân (hoặc mẫu thân);

Cách miền trần thế Tủi măt nhà Thung (nếu là cha hoặc nhà Huyên , n^u là mẹ) mây khoá, thăm thẳm sầu phiền.

Đau lòng núi Hỗ (nếu là cha hoặc núi Dĩ nếu là mẹ)

sao mờ, đầm đìa ai lệ.

Kể năm đã quá Đại Tường;

Tính tháng nay làm Đàm Tế.

Tuy lẽ hung biến cát; tang phục kết trừ;

Song nhân tử sự thân, hiếu tâm lưu để.

Lễ bạc, kính dâng gọi chút, há dám quên,

cây cội nước nguồn, Suối vàng, như có thấu chăng, hoạ may tỏ,

trời kinh đất nghĩa.

Xin kính mời:

Hiển: 

Hiển: 

Hiền:             

Cùng các vị Tiên linh Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tô về hâm hưởng.

Kính cáo: Liệt vị Tôn thần, Táo Quân, Thô Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ tự Gia thần cùng chửng giám và phù hộ cho toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Bài văn khấn tại Đàm tế khi rước linh vị vào điện chính

Suckhoecuocsong.com.vn