Bài văn khấn rước linh vị vào chính điện, yết cáo tổ tiên

3/9/2016 1:49:14 PM

Bài văn khấn rước linh vị vào chính điện, yết cáo tổ tiên

Trước khi rước linh vị về chính điện gia chủ phải làm lễ báo cáo tổ tiên. Làm sẵn một linh vị mới (Giống lin vị cũ) và được phủ giấy (hoặc vải đỏ), khi lễ ở Đàm Tế ở bàn thờ tang xong, thì đốt linh vị cũ cùng với bảng đen phủ quanh khung ảnh và văn tế. Sau đó rước linh vị, bát hương và chân dung (nếu có) đưa lên bàn thờ chính,đặt ở hàng dưới.

Trường hợp nhà không có bàn thờ chính thờ gia tiên bậc cao hơn thì không phải làm lễ này mà yết cáo gia thần và yết cáo Tổ ở nhà thờ tổ.

Bài khấn rước linh vị vào chính điện như sau:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ.

Hôm nay, ngày…..tháng……năm….., tại tỉnh……huyện…….xã...... thôn.                           

Tín chủ là…….(nếu lễ gia thần) hoặc Hậu duệ tôn là……….(nếu lễ gia tiên, tự xưng

hô với vị được liệt thờ cao nhât).

Quỳ trước linh vị của…….linh vị của vị thờ cao nhất), liệt vị chư Tiên linh.

Kính nghĩ:

Gót tiêu dao, mịt mù mù mịt, đâu hạc nội, đâu mây ngàn?

Cõi trăn thế, thay đôi đôi thay, nay nương dâu, mai bãi bể.

Lá rụng về cội, phách tuy giáng, hồn lại được siêu thăng;

Nước chảy về nguồn, thác là quy, sinh chắng qua tạm ký.

Nhân sinh do tổ, gốc phải vững, phúc quả mới mong bền;

Hiếu tử sự thân, tế như tại, nhân tâm nào dám phế.

Bày nhân: Hiển khảo (hoặc tỷ)……(đọc linh vị bô hoặc mẹ).

Thọ chung ngày……tính đến nay đã:

- Quý huý Đại Tường;

- Đến tuần Đàm Tế.

- Quá hai năm trừ phục, cáo Tiên linh;

- Đủ ba tháng dư ai, theo cổ lệ.

Cầu gia thần chứng giám, cho từ đường phảng phất linh hồn; Nguyện Tiên Tổ phù trì, đê bạch triệu, quy hồi phách thể.

Đến ngày giỗ chạp, con cháu nhớ tháng ngày, làm lễ dâng hương; Nối gót Tổ Tiên, ông cha tiếp thế thứ, theo hàng phôi tế.

Lễ bạc, kính dâng gọi chút, há dám quên cây cội,nước nguồn; Suối vàng, như thấu cho chăng, hoạ may tỏ trời kinh, đất nghĩa.

Xin kính mời:

Hiển:

Hiển:

Hiển:

Cùng các vị Tiên linh Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ về hâm hưởng.

Kính cáo: Liệt vị Tôn thần, Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ tự  Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Bài khấn rước linh vị vào chính điện, yết cáo tổ tiên

Suckhoecuocsong.com.vn

Các bài viết liên quan