Bài văn khấn ông Tiền Chủ, bà Tiền Chủ

2/23/2016 2:11:15 PM

Bài văn khán ông Tiền Chủ, bà Tiền Chủ đầy đủ nhất.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy các ngài Thần tinh, Thô địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ con là……………………………           

Ngụ tại………………………..      

Hôm nay là ngày…..tháng………năm………    

Tín chủ con thành tăm sắm lễ, hương hoa trà quả, đôi nén tâm hương dâng lên trước án, thành tăm kính mời: Đức Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Đia, ngài Bản cùng chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.

Bài văn  khấn Ông Tiền Chủ bà Tiền Chủ

Suckhoecuocsong.com.vn