Bài Văn khấn ngày giỗ đầu

2/23/2016 2:42:26 PM

Ngày Giỗ Đầu hay còn được gọi là ‘Tiểu Tường’ là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ thuộc kỳ tang. 

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quăn

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thô địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ                                 

Tín chủ (chúng) con là:…………….                    

Ngụ tại:……………………………                                              

Hôm nay là ngày………….tháng……..năm…….                      

Chính ngày Giỗ Đầu của……………..     

Thiết nghĩ! vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại, vừa ngày huý lâm. ơn võng cực xem băng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng thâm tình, khôn bề dãi tỏ) Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đối nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời         

Mất ngày        tháng.             năm   

Mộ phần táng tại…………..                                                           L         

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vương.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô di và toàn thể các Hương linh gia tiền đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Bài Văn khấn ngày giỗ đầu

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo văn khấn nôm Việt Nam)