Bài văn khấn lễ Phật

2/23/2016 1:57:46 PM

Dưới đây là bài văn khấn lễ Phật.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…………..tháng…..năm………..        

Tín chủ (chúng) con là:…………………………..         

Ngụ tại:………………………….. 

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa………………..

thắp nén tâm hương, thành tâm kính lạy:

- Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, - Quán Âm Đại sỹ cùng hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nề Si mê lầm lạc.

Nay đến trước Phật đài Thành tâm sám hối

Bài văn khấn lễ Phật

Suckhoecuocsong.com.vn